Враћање обавезног воjног рока питање за цело друштво

17-07-2017 | Вести

БЕОГРАД - Министар одбране Александар Вулин рекао је данас да су обавезно служење војног рока вратиле многе земље, али да то није питање за министра, већ за читаво друштво.

Он је у интервјуу за магазин "Одбрана" навео да многе земље нису никада ни укидале војни рок, али да је то тренутно сувише комплексна тема.

"Оба­ве­зно слу­же­ње вој­ног ро­ка вра­ти­ле су мно­ге зе­мље, по­пут Швед­ске. Не­ке га ни­ка­да ни­су ни уки­ну­ле. То је и су­ви­ше ком­плек­сна те­ма да бих о њој, у овом тре­нут­ку, мо­гао да се из­ја­сним, по­го­то­во не екс­пли­цит­но. Ни­је то не­што што ми­ни­стар мо­же да пре­се­че. Чи­та­во дру­штво тре­ба да раз­ми­сли о то­ме", рекао је Вулин.

Он је додао да се про­те­клих го­ди­на пу­но приц­ца­ло о овој те­ми и да на основу писања медија може да се закључи да је скоро 100 одсто Срба за враћање обавезног служења војске.

"Он­да по­зо­ве­те ре­зер­ви­сте на вежбу и до­жи­ви­те сал­ве на­па­да. Ка­жу ка­ко се „ми­ли­та­ри­зу­је дру­штво”, пи­та­ју "за ко­ји се рат ми то спре­ма­мо!?” итд. Да­кле, мо­ра­мо о то­ме сви до­бро да раз­ми­сли­мо", рекао је Вулин.

Додаје, да је чињеница да се укидањем оба­ве­зног слу­же­ња војног рока ве­за између вој­ске и дру­штва ста­њила.

"Ни­је се из­гу­би­ла, и ни­ка­да се не­ће из­гу­би­ти, али се не­ми­нов­но ста­њи­ла. Упра­во же­лим да ту ве­зу оја­чам ка­ко би вој­ска по­но­во по­ста­ла део на­шег сва­ко­днев­ног жи­во­та", навео је Вулин.
 Извор: Танјуг

Подели са пријатељима: